شرکت داده کاوان ایرسا

پیشگام و توسعه دهنده

 فناوری وتکنولوژی ها نو

 با یاری ایزد منان و بنام ایران ، شرکت داده کاوان ایرسا، در راستای ماموریت و چشم انداز خود، با تکیه بر دانش متخصصین ایرانـی، مشـتری مـداری را سـرلوحه تمامـی فعالیـت هـای خـود قـرار داده اسـت تـا بـا تولید علـم و ایجـاد تجربه ی جدیـد سـبک زندگـی دیجیتـال، محیطـ مشـارکتی درون سـازمانی و رضایـت مشـتریان را سـرمایه عظیـم بدست آورده ی خـود، بدانـد. صداقـت و سـلامتی فکـری و عملـی، سـرلوحه ی تمامـی اقدامـات صـورت گرفتـه در گـذران شـبانه روزی ماسـت و اعتماد مشـتریان سـازمانی و عمومی، گویای این مسـئله می باشـد.
اهداف بلندمان را با تلاشـی بـی وقفـه دنبـال مـی کنیـم تـا همـراه هممیهنانمان در مسـیر ارتقاء سـطح علمی کشور در حـوزه علوم نویـن، درآمدزایـی از آن و نهایتـا جایگزینـی ایـن سـبک جدیـد، پیشـگام و الگویـی موفـق باشـیم. فراهـم سـازی بسـتری مناسـب در ایـن زمینه را وظیفـه ی خـود و دعوت مشـتریان را به این عصر جدید، افتخـار خود می دانیم.

ایرسا نامی بنیکی ایران

 

Our Group