دپارتمان تبلیغات و بازاریابی

با دوره های تخصصی و نوین آکادمی ایرسا

جلــب مخاطــب در گــرو داشــتن تبلیغــات و بازاریابــی جهتمنــد اســت. تبلیغــات و بازاریابــی مؤثــر، کلیــد موفقیــت تجــاری کســب و کار شماســت. شــناخت مخاطــب و تعییــن شــیوه درســت تبلیغــات، ســرمایه گــذاری بــر روی مشــتریان قدیمــی و کســب مشــتریان جدیــد، پشــتیبانی خدمــات و حفــظ رضایــت مشــتریان از اقداماتــی اســت کــه در بازاریابــی یــک محصــول بایــد در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن بایــد بــه اهمیــت اینترنــت در رونــد جزئــی زندگــی نیــز توجــه نمــود و بــرای ایجــاد بســتری مناســب جهــت حفــظ و ارائــه خدمــات بــه مشــتریان، برنامــه ریــزی کــرد. اســتفاده از ابــزار ایــن حــوزه هــم، موضــوع قابــل اهمیــت دیگــر مــی باشــد. چــون رســاندن پیــام در قالــب مناســب محتــوای آن، اصــل مهمــی در میــزان تاثیرگــذاری پیــام محســوب مــی شــود.

خدمات ما در ساخت هویت سازمان شما

استارت قوی برای فردایی بهتر

به خانواده‌ی بزرگ ایرسا بپیوندید.

ایرسا برای کسب کار شما بهترین راهکار را پیشنهاد میدهد....

نمونه اقدامات تیم ایرسا برندینگ

استارت قوی برای فردایی بهتر

خدمات ایرسا در حوزه ارايه بهبود راهکار

ارائه خدمات مطالعاتی و راهبردی در زمینه ثبت و راه اندازی و تدوین کسب و کار

ارائه خدمات ری برندینگ در جهت بهبود و تعالی تجارت

راه اندازی و تدوین استراتژی و نقشه راه کسب و کار

تحقیقات بازار - تدوین بیزینس پلن - تحلیل رقبا

قیمت گذاری - برندسازی

logo-samandehi