با یاری ایزد منان و بنام ایران ، شرکت داده کاوان ایرسا، در راستای ماموریت و چشم انداز خود، با تکیه بر دانش متخصصین ایرانـی، مشـتری مـداری را سـرلوحه تمامـی فعالیـت هـای خـود قـرار داده اسـت تـا بـا تولید علـم و ایجـاد تجربه ی جدیـد سـبک زندگـی دیجیتـال، محیطـ مشـارکتی درون سـازمانی و رضایـت مشـتریان را سـرمایه عظیـم بدست آورده ی خـود، بدانـد. 
اهداف بلندمان را با تلاشـی بـی وقفـه دنبـال مـی کنیـم تـا همـراه هممیهنانمان در مسـیر ارتقاء سـطح علمی کشور در حـوزه علوم نویـن، درآمدزایـی از آن و نهایتـا جایگزینـی ایـن سـبک جدیـد، پیشـگام و الگویـی موفـق باشـیم. فراهـم سـازی بسـتری مناسـب در ایـن زمینه را وظیفـه ی خـود و دعوت مشـتریان را به این عصر جدید، افتخـار خود می دانیم.

ایرسا نامی بنیکی ایران

 

ایرسا بی تی سی