دپارتمان برندینگ و شخصت بخشی به کسب و کار ها

شــخصیت ســازمانی شــرکت هــا بــا زندگــی تمامــی افــراد جامعــه امــروزی گــره خــورده اســت. کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک و حتــی خانگــی، گســترش زیــادی داشــته و بــا یکدیگــر بــه رقابــت مــی پردازنــد. ســود حاصــل از ایــن کســب و کارهــا، بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد. مزیــت رقابتــی از جملــه ی ایــن عوامــل مــی باشــد. امــا آن عاملــی کــه بــرای هــر شــرکت، بزرگتریــن ارزش محســوب مــی شــود، آشــنایی نــام تجــاری آن ســازمان و احســاس قرابــت مشــتریان بــا آن برنــد مــی باشــد. خلــق ایــن نــام تجــاری، تــلاش بــرای شناســاندن آن و ایجــاد اطمینــان در مشــریان، بزرگتریــن هــدف کســب و کارهــا مــی باشــد. توجــه بــه رقبــا و تــلاش متخصصــان ایــن حــوزه، بــرای تدویــن اســتراتژی برندســازی موفــق، تمامــی کســب و کارهــای نوپــا را بــه برندســازی و یــا حتــی ری برندینــگ و خلــق نــام تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

پکیچ مطالعات سازمانی ایرسا شامل چه پکیچ هایی میشه؟

ایرسا پکیچ کاملی از شخصیت سازمانی برای شما آماده میکند !

  • پکیچ ست سازمانی
  • طراحی سایت شرکتی
  • سرویس محتوا و تبلیغات (هویت فضای دیجیتال)
  • سرویس تغییرات شرکت و برند
  • سرویس ثبت شرکت و برند

خدمات ایرسا در حوزه ارايه بهبود راهکار

ارائه خدمات مطالعاتی و راهبردی در زمینه ثبت و راه اندازی و تدوین کسب و کار

ارائه خدمات ری برندینگ در جهت بهبود و تعالی تجارت

راه اندازی و تدوین استراتژی و نقشه راه کسب و کار

تحقیقات بازار - تدوین بیزینس پلن - تحلیل رقبا

قیمت گذاری - برندسازی

به خانواده‌ی بزرگ ایرسا بپیوندید.

ایرسا برای کسب کار شما بهترین راهکار را پیشنهاد میدهد....
logo-samandehi